StorylySegmentation

fun StorylySegmentation(segments: Set<String>?)